แก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2565

การเตรียมความพร้อมและมาตรการรับมือฤดูฝนของ กทม. ปี 2565

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมและมาตรการรับมือฤดูฝนว่า กทม.ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2565 รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กทม. โดยดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งตามบ่อสูบน้ำต่างๆ เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องสูบน้ำสำรอง เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)

นอกจากนั้น พร้อมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง ประตูระบายน้ำ 244 แห่ง ให้พร้อมใช้งาน ลดระดับน้ำตามคูคลองให้อยู่ในระดับต่ำ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งหน่วยปฏิบัติงานเร่งด่วน (Best) เฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ระบบสื่อสารสำรองให้พร้อมใช้งานได้ทันที

สำหรับ การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล อาทิ ขยะ วัชพืชในลำน้ำคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ได้จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลองโดยครอบคลุมทุกคูคลอง แหล่งน้ำและแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับคลองสายหลักที่มีความสำคัญต่อการระบายน้ำหรือคลองสำคัญ เพื่อการอนุรักษ์หรือท่องเที่ยว จะใช้เรือเก็บขยะ และแรงงานทำการจัดเก็บขยะ วัชพืชผักตบชวาเป็นประจำทุกวัน ได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษม คลองโอ่งอ่าง คลองบางซื่อ คลองลาดพร้าว คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย

ส่วนคลองที่เรือไม่สามารถสัญจรได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่แคบ มีอุปสรรคกีดขวาง จะใช้แรงงานเดินเท้าข้างคลองจัดเก็บขยะและวัชพืช นำขึ้นรถบรรทุกไปทิ้งทำลายที่โรงงานกำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดเก็บขยะและวัชพืชบริเวณหน้าตะแกรงกันขยะของสถานีสูบน้ำต่างๆ

นายณรงค์ กล่าวว่า ในส่วนของคลองที่มีความสำคัญในการระบายน้ำรองลงมา และมีจำนวนมาก เพื่อจัดเก็บขยะวัชพืชให้ครอบคลุมทุกคลอง จะมีรอบการเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 รอบต่อปี และได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการเก็บขยะวัชพืช รวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้าต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน อาทิ คลองนาซอง คลองไผ่สิงโต คลองสะแกงาม คลองเลนเปน

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและทันสมัย อาทิ รถงับผักตบชวา เรือเก็บกำจัดวัชพืชผักตบชวา รวมถึงมาตรการเสริมต่างๆ อาทิ การสร้างแพดักขยะ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดคลอง และมาตรการด้านประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วม และการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลักในพื้นที่กทม.

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีปัญหาน้ำท่วมขังหรือที่เรียกว่าน้ำรอระบายอยู่หลายแห่ง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักการระบายน้ำ ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 12 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 47 จุด

ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำให้สามารถปรับลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล ถึงที่ทำการ ไปรษณีย์ยานนาวา 2.ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ 3.ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม และลดจำนวนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมลง 2 จุด ได้แก่ 1.ถนนสุวินทวงศ์ จากหน้าการไฟฟ้ามีนบุรี ถึงแยกราษฎร์อุทิศ 2.ถนนเอกชัย บริเวณปากซอย เอกชัย 56 (หน้าบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง)

อย่างไรก็ตาม ทำให้ในปี 2565 กทม.มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 9 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 48 จุด ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำมีแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 จำนวน 32 โครงการ ซึ่งจะครอบคลุมจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามสถานการณ์ฝน การแจ้งเหตุเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์:dds.bangkok.go.th แอปพลิเคชั่น : กทม Conect ฯลฯ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมทางศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 และสายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ibrahimalhenaki.com

Releated