ufabet

External source of fund – แหล่งทุนภายนอก

การจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก สามารถสร้างประโยชน์ให้กับกิจการและตัวเจ้าของกิจการเองได้ โดยการใช้เงินทุนจากภายนอก หมายความว่ากำไรสะสมที่ได้จากการบริหารงานนั้น สามารถปันออกมาเพื่อทำประโยชน์อื่นๆ ได้นั่นเอง

แหล่งเงินทุนภายนอกจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

 1.   การกู้ยืมเงินทุน (Debt Issue) คือการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจการจากผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะ “เจ้าหนี้” ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและจะได้รับเงินต้นคืนตามที่ได้มีการกำหนดไว้ การกู้ยืมเงินทุนเช่น กู้ยืมเงินจากธนาคาร, การกู้ยืมเงินสาธารณะหรือ “หุ้นกู้”

ข้อดีของการจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการกู้ยืมเงินทุนคือ เจ้าของกิจการจะไม่ต้องสูญเสียความเป็นเจ้าของบางส่วนให้แก่นักลงทุน เพราะหากสัดส่วนของการเป็นเจ้าของลดลงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง เจ้าของกิจการก็อาจจะไม่มีอำนาจในกิจการของตนเองอีกต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการมีอำนาจควบคุมในการตัดสินใจและการดำเนินงาน

ข้อเสียของการกู้ยืมเงินทุนก็คือ ดอกเบี้ยที่ผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายคืนบวกกับเงินต้นตามที่ตกลงกับผู้ลงทุน ซึ่งการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกัน อัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายคืนก็แตกต่างกันไป เจ้าของกิจการจึงควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ย ที่หากกู้ยืมเงินจากแหล่งที่อัตราดอกเบี้ยสูงมาก เช่น การกู้นอกระบบอัตราดอกเบี้ยสามารถสูงถึง 20% ต่อปี ก็อาจจะส่งผลต่อปัญหาสภาพคล่องที่จะตามมาได้

ufabet

การกู้ยืมเงิน บางครั้งอาจเป็นการขอกู้ยืมเงินจากบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อนสนิท โดยกิจการอาจจะไม่ต้องดำเนินการยุ่งยากเหมือนการขอกู้เงินจากธนาคารหรือการออกหุ้นกู้ และอาจจะตกลงจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่น้อยกว่าได้อีกด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าการกู้ยืมจากญาติ เพื่อนหรือคนรู้จักอาจทำได้ยากและไม่สะดวกเช่น เนื่องจากเป็นบุคคลใกล้ชิด การตกลงกันเกี่ยวกับการกู้ยืมและผลตอบแทนอาจจะไม่ถูกตกลงกันอย่างเป็นทางการ หรือแม้กระทั่งการแจ้งถึงบทบาทและสิทธิหน้าที่ในการเป็นเจ้าหนี้-ลูกหนี้ที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งปัญญาได้ในอนาคตทั้งทางกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาด้านความสัมพันธ์ วิธีการแก้ปัญหาหากต้องการใช้แห่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากบุคคลใกล้ชิด คือการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจน และต้องเป็นการลงความเห็นชอบต่อสัญญาของทั้ง 2 ฝ่าย

 1.   การระดมทุนที่ต้องให้สิทธิความเป็นเจ้าของแก่นักลงทุน โดยนักลงทุนหรือผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” หมายความว่านักลงทุนจะมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ รวมทั้งมีโอกาสได้รับเงินปันผล (Dividend) ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกำไรและข้อตกลงของกิจการนั้นๆ การระดมเงินทุนด้วยวิธีนี้มีข้อเสียคือ เจ้าของกิจการอาจจะสูญเสียอำนาจการควบคุม (Controlling Interest) บางส่วนของกิจการไป เพื่อแลกกับเงินทุนที่เอามาใช้ในกิจการ

ยกตัวอย่างการระดมทุนในรูปแบบนี้เช่น การระดมทุนในตลาดตราสารทุนหรือการระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญ ซึ่งจะสามารถทำได้โดยบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.)

ufabet

ข้อดีของแหล่งเงินทุนนี้คือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุน

ข้อเสีย คือ สิทธิของการเป็นเจ้าของในกิจการที่จะต้องลดลง รวมไปถึงการแบ่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ด้วย

อีกหนึ่งตัวอย่างของการระดมทุนในแหล่งเงินรูปแบบนี้คือการหานักลงทุนมาลงทุนในธุรกิจ โดยการนำเสนอแผนธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ ผลประกอบการ ไปจนถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต โดยการนำเสนอก็จะขึ้นอยู่กับสถานะของกิจการหรือเหตุผลในการระดมทุนในครั้งนั้นๆ การระดมทุนในรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นแหล่งเงินทุนจาก “Angel equity” เป็นการระดมทุนลักษณะ “Equity Crowd funding”นักลงทุน Angles นอกจากจะลงทุนในส่วนของเงินทุนแล้ว ยังอาจเป็นผู้ที่มีความรู้ สามารถแนะนำและช่วยเหลือธุรกิจในการพัฒนาได้ นอกจากการระดมทุนจากนักลงทุนที่เรียกว่า Angels ยังมีการระดมทุนจากแหล่งเงินต่างๆ ดังนี้ Venture Capitals (VC), Corporate Venture capital(CVC)

บริษัท Start up จะเป็นที่สนใจในการลงทุนจากนักลงทุนรูปแบบนี้ เพราะมีการเติบโตที่รวดเร็ว ความแตกต่างของการระดมทุนในแต่ละแหล่งเงินจะขึ้นอยู่กับ

 • จำนวนเงินที่ต้องการระดมทุน
 • สถานะของธุรกิจที่เลือกตัดสินใจลงทุน
 • สิทธิและหน้าที่ของนักลงทุน – การเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจของนักลงทุน
 1.   แหล่งเงินทุนจากโครงการส่งเสริมต่างๆ ปัจจุบันทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เป็นอย่างมาก ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากส่วนนี้ ผู้ประกอบการอาจจะต้องหาโครงการที่สนใจในธุรกิจที่คล้ายๆกัน โครงการส่วนใหญ่เน้นการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ การได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนจากโครงการของภาคเอกชนยกตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมโครงการ Accelerator หรือ Incubators ต่างๆ อาจจะมีการแข่งขันเพื่อรับเงินทุนสนับสนุน หรือต้องเข้ารับการอบรมและคัดเลือกธุรกิจเพื่อรับเงินสนับสนุน การรับเงินสนับสนุน ผู้ประกอบการอาจต้องแบ่งหุ้นบางส่วนให้แก่บริษัท Accelerators หรือ Incubators ตามตกลง ซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่โครงการ

ในส่วนของภาครัฐยกตัวอย่างเช่น การขอเงินทุนสนับสนุนจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย NIA จะแบ่งกลไกการสนับสนุนออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

 • การสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่เงินสนับสนุนแก่บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานวิจัย ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินเกี่ยวกับการ พัฒนา, เสนอโครงการ, การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการประสานงานเพื่อนำโครงการเข้าสู่การพิจารณา
 • ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม เป็นการสนับสนุนการพัฒนาโครงการในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม สมาคมจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยการเงินสนับสนุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่การทำต้นแบบ การทดสอบ ไปจนถึงการผลิตในเชิงพาณิชย์
 • เงินสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด เป็นเงินทุนที่สนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม SMEs และ/หรือ ธุรกิจ Startup โดยวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนคือ ผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมสามารถดำเนินการได้จริง และสร้างประโยชน์เชิงพานิชได้ในอนาคต
 • เงินสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (Managing Innovation Development Credit) หรือ “MIND CREDIT” เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ NIA เป็นเงินสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์-บริการที่มีประสิทธิภาพ
 • โครงการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นเงินสนับสนุนให้กับกิจการการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม เป็นโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) เป็นโครงการสนับสนุนนวัตกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับประเทศ โดยเป็นการมุ่งเป้าการพัฒนาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง อุตสาหกรรมที่โครงการสนับสนุนประกอบด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ, อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of things), ธุรกิจนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมเมือง

การเข้ารับการพิจารณาเงินสนับสนุนจาก NIA ในแต่ละกลไก มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยเงินสนับสนุนที่ได้จาก NIA จะเป็นเงินสนับสนุนที่ให้เปล่า หมายความว่ากิจการจะไม่ต้องแบ่งหุ้นให้แก่ NIA แต่จะต้องยื่นเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วแต่โครงการที่ยื่นขอเงินสนับสนุน นอกจากเงินสนับสนุนจาก NIA แล้ว ยังมีโครงการสนับสนุนโดยภาครัฐอีกเช่น โครงการสนับสนุน ITAP หรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เป็นต้น


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ ibrahimalhenaki.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated

financial

Coinbase ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ใช้หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม แผนการที่จะครองตลาด crypto ของสหรัฐฯ มีผลย้อนกลับหรือไม่?

Coinbase ปกป้องกระบวนการจดทะเบียน แม้จะมีแรงกดดันจากสำน […]